Regulamin serwisu

Regulamin pogwarancyjnego serwisu Apple
iExperts

  1. Serwis iExperts świadczy pogwarancyjne usługi serwisowe. Warunkiem koniecznym wykonania naprawy jest wypełnienie dowodu przyjęcia. Jest to równoznaczne z akceptacją regulaminu Serwisu.
  1. Kosztorys usługi zostanie uzgodniony na miejscu w momencie oddawania telefonu do serwisu bądź z Klientem drogą telefoniczną po dokonanej ekspertyzie. W przypadku braku zgody Klienta na kosztorys, telefon zostanie zwrócony. Ekspertyza w naszym serwisie jest darmowa.
  1. Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia naprawy zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C., traktowane jest jako chęć wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.
  1. Punkt Serwisowy informuje, iż w przypadku naprawy pogwarancyjnej płyty głównej telefonu wykonywanej w PS, może ona ulec uszkodzeniu i w rezultacie okazać się nienaprawialna. Uszkodzenie może wystąpić w przypadku wylutowywania i wlutowania elementów elektronicznych BGA gdzie możliwe jest uszkodzenie pól lutowniczych, a w rezultacie trwałe uszkodzenie telefonu i brak możliwości jego naprawy – w sporadycznych przypadkach może nastąpić pogorszenie stanu działania telefonu. Sytuacja ta może mieć również miejsce podczas wymiany oprogramowania, przyczyną może być wada ukryta układów pamięci. W takich przypadkach Punkt Serwisowy nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe uszkodzenie telefonu.
  1. Punkt Serwisowy nie odpowiada przed Klientem, za inne usterki i wady ukryte występujące w telefonie w momencie oddawania aparatu do naprawy. Punkt Serwisowy wykonuje naprawę elementu i usterki wskazanej przez klienta w Zleceniu Naprawy i tylko na wykonaną przez siebie usługę udziela gwarancji. Punkt Serwisowy jednoznacznie wyklucza założenie i tezę, że telefon z pominięciem usterki zgłoszonej w Zleceniu Naprawy jest w pełni sprawny.
  1. Podczas wykonywanego zlecenia istnieje prawdopodobieństwo, że podczas naprawy zostanie stwierdzona dodatkowa usterka, o ewentualnej zmianie kosztów naprawy Punkt Serwisowy jest obowiązany poinformować telefonicznie Klienta na podany przez niego numer w Zleceniu Naprawy. W przypadku, gdy klient nie wyrazi zgody na dodatkowe koszty, serwisant wykona naprawę wcześniejszej usterki lub Punkt Serwisowy zwróci telefon klientowi w przypadku kiedy naprawa dodatkowej usterki jest konieczna, aby telefon działał poprawnie.
  1. W żadnych okolicznościach serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci telefonu.
  1. W przypadku zlecenia wykonania naprawy telefonu uszkodzonego wskutek zalania/zamoczenia/narażenia na inny kontakt z cieczą, przyczyny zaistniałych uszkodzeń wykluczają udzielenie przez Punkt Serwisowy jakiejkolwiek gwarancji na wykonaną naprawę oraz iż przywrócenie pełnej lub częściowej funkcjonalności telefonu może być z tego powodu niemożliwe, na co Klient wyraża zgodę i bierze na siebie ryzyko związane z wykonaniem takiej naprawy oraz dalszym eksploatowaniem tego telefonu.
  1. Odbiór telefonu z Punktu Serwisowego może nastąpić jedynie po zwrocie dowodu nadania sprzętu do serwisu. W przypadku zagubienia formularza istnieje po stronie Klienta obowiązek udokumentowania własności.
  1. Ewentualne reklamacje napraw wykonanych przez Punkt Serwisowy będą rozpatrywane indywidualnie. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy – a w sytuacji, gdy jest ona niemożliwa , przysługuje mu prawo do zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę.

Ewentualne reklamacje napraw wykonanych przez Punkt Serwisowy będą rozpatrywane indywidualnie. Klientowi przysługuje prawo do
bezpłatnej naprawy – a w sytuacji, gdy jest ona niemożliwa , przysługuje mu prawo do zwrotu pieniędzy za wykonaną usługę.

 

s